Welkom op Waarwiliknaartoe.nl

Home Disclaimer

Disclaimer waarwiliknaartoe.nl

Algemeen

Waarwiliknaartoe.nl functioneert als een laagdrempelig platform waar iedereen, naast het aanbieden van reizen of overige diensten (vakantie gerelateerd), ongedwongen kan snuffelen tussen al het aanbod. waarwiliknaartoe.nl is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen aanbieders en afnemers. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten.

Waarwiliknaartoe.nl probeert afnemers en aanbieders tot elkaar te brengen. waarwiliknaartoe.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen aanbieder en afnemer door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met een of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart waarwiliknaartoe.nl (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast uw advertentie. waarwiliknaartoe.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.

Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener. waarwiliknaartoe.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.

Gebruik van de (inhoud van) de website

Waarwiliknaartoe.nl promoot de website en de inhoud daarvan (mogelijk uw materiaal bevattend) en kan derden toegang verschaffen tot uw materiaal om het hen mogelijk te maken uw advertenties te promoten op hun websites, software applicaties en e-mail en andere kanalen. Onze promoties en promoties van derden kunnen (delen van) uw advertentiemateriaal bevatten. waarwiliknaartoe.nl kan uw materiaal technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

Het is u niet toegestaan de website van waarwiliknaartoe.nl of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van waarwiliknaartoe.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Het melden van een inbreuk

Om een melding van een Inbreuk Programma volstaat het om een e-mail te sturen naar: info@waarwiliknaartoe.nl Zodra wij uw e-mail van Melding van Inbreuk hebben ontvangen, zullen wij deze van de site verwijderen.

Let op! Dit kan alleen worden gedaan door de eigenlijke eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten. Het Melden van inbreuk is bedoeld om ervoor te zorgen dat aangeboden producten geen inbreuk maken op het copyright, het handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Voor alle andere vragen, kunnen bezoekers en adverteerders contact opnemen met waarwiliknaartoe.nl via: info@waarwiliknaartoe.nl.

Wijzigen van deze Algemene voorwaarden (privacy statement) waarwiliknaartoe.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Advertentie

Social

Volg ons ook op:

©2011-2017 Waarwiliknaartoe.nl | Alle rechten voorbehouden.